Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), administruodama Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas, susiduria su atvejais, kai paramos gavėjai, įgyvendindami projektus, nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų, pažeidžia ES ir LR teisės aktų nuostatas.

Kas yra pažeidimas?

Tai – bet kuris Europos Bendrijos teisės aktų nuostatų pažeidimas, susijęs su pareiškėjo / paramos gavėjo veiksmais ar neveikimu, dėl kurio Bendrijų bendrajam biudžetui gali būti padaryta arba padaroma žala.

Kas gali įtarti / nustatyti pažeidimą?

Pažeidimą įtarti / nustatyti gali bet kuris NMA darbuotojas, vykdydamas projekto administravimo, kontrolės arba audito funkcijas. Taip pat informacija gali būti gaunama iš Žemės ūkio ministerijos ir kitų valstybės institucijų, įtarusių pažeidimą ar gavusių informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų.

Kas tiria ir administruoja pažeidimus?

Pažeidimus tiria ir jų administravimą vykdo NMA bei Žemės ūkio ministerija. Į posėdžius, organizuojamus pažeidimų administravimo klausimams spręsti, gali būti kviečiamas ir paramos gavėjas. Nustačius pažeidimą, kurio suma yra lygi arba viršija 10 000 eurų, apie jį pranešama Europos Komisijos Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Apie įtariamą nusikalstamą veiką, padarytą įgyvendinant projektą / paraišką, visada informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.

Kaip išvengti pažeidimų?

Siekiant išvengti pažeidimų, reikėtų: 

 • išanalizuoti teisės aktus, susijusius su prašoma / gaunama parama;
 • prieš rengiant projektą, įvertinti galimą projekto riziką, sunkumus bei pasirūpinti patikimu finansavimo šaltiniu projektui įgyvendinti;
 • rengiant verslo planą, įvertinti turimus išteklius bei galimybes ir pagal tai nustatyti rodiklius, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą;
 • prieš pradedant vykdyti pirkimų procedūras, parengtą pirkimų dokumentaciją suderinti su NMA;
 • numatyti realius mokėjimo prašymo (-ų) teikimo terminus, kad nereikėtų rašyti papildomų prašymų, prašant juos nukelti;
 • tinkamai tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • nuolat bendrauti ir bendradarbiauti su NMA.

Ką daryti, susidūrus su sunkumais įgyvendinant projektus?

Jei įgyvendinant projektą kilo problemų:

 • kreipkitės į savo projekto administratorių;
 • skambinkite bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju telefonu 1841 ir trumpai išdėstykite iškilusią problemą – Jums bus suteikta reikiama informacija.

Kas gali nutikti, jei nustatomas pažeidimas?

Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir LR teisės aktuose numatytos sankcijos: 

 • paramos sumažinimas;
 • paramos teikimo sustabdymas / nutraukimas;
 • sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos;
 • apribojimas teikti paraiškas;
 • kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

Naudinga informacija: