Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai atlikdami patikras vietoje kontroliuoja, kaip paramos gavėjai, gavę Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto paramą, laikosi prisiimtų įsipareigojimų.

Patikra vietoje – NMA darbuotojų atliekamas pareiškėjo ar paramos gavėjo paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme ir kt. pateiktų duomenų, dokumentų, investicijų ir veiklų patikrinimas žuvininkystės projekto įgyvendinimo vietoje ir (ar) administravimo vietoje.

Informavimas apie patikrą vietoje

NMA darbuotojai prieš 3 dienas informuoja paramos gavėją apie patikrą vietoje paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytu būdu, jeigu išankstinis paramos gavėjo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje neturės neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams.

Tikrintojas, primindamas apie paramos dokumentų saugojimą, nurodo, kokie dokumentai tikrinami (atliekant patikrą vietoje (paramos paraiška ir jos priedų kopijos, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalai bei mokėjimo prašymų kopijos, susirašinėjimo su NMA dokumentai, viešųjų pirkimų arba pirkimų vykdymo dokumentų originalai arba kopijos, įgyvendintų viešumo priemonių įrodymų dokumentai, kiti su paramos paraiška ir projekto įgyvendinimu susiję dokumentai; paramos gavėjas privalo sudaryti paramos paraiškos bylą, kurioje saugomi visi  nurodyti dokumentai arba jų kopijos).

Patikros vietoje tikslas

Patikros vietoje tikslas – įsitikinti, ar pareiškėjo / paramos gavėjo nurodyti duomenys atitinka tikrovę, ar mokėjimo prašyme pateiktos išlaidos atitinka faktiškai atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, ar pagrįsti apskaitos arba kitais dokumentais, kad būtų išvengta netikslumų ar galimų paramos sąlygų nesilaikymo atvejų. Atliekant patikras vietoje tikrinami visi paramos gavėjo įsipareigojimai ir prievolės, kuriuos galima patikrinti pas jį apsilankius.

Patikros vietoje užbaigimas

Atlikdami patikrą vietoje, NMA specialistai parengia patikros vietoje ataskaitą, kurioje pateikiami patikros vietoje rezultatai; paramos gavėjas savo parašu patvirtina, kad supažino su patikros vietoje rezultatais. Jeigu atlikus patikrą vietoje nustatyti neatitikimai, pareiškėjas / paramos gavėjas apie patikros vietoje rezultatus informuojamas raštu. Siunčiamame pranešime su patikros vietoje ataskaitos kopija nurodoma, kad pareiškėjas turi teisę NMA darbuotojo priimtus sprendimus, veikimą ar neveikimą, susijusius su patikra vietoje, apskųsti.

Pareiškėjai arba paramos gavėjai turi teisę apskųsti NMA, Žemės ūkio ministerijos veiksmus arba neveikimą, susijusius su paramos paraiškos, mokėjimo prašymo administravimu ir (arba) įgyvendinamo projekto administravimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.